MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

 

Odbędzie się w dniu 01.09.2022 r o godzinie 11.00

 

Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, ze omówienie nowych uczniów podczas spotkań zespołów wychowawczych odbędą się w dniach:

 

 

 

od 27.09.2021 do 30.09.2021 r 

 

 

 

Poniedziałek  27.09 w godzinach 13.00 – 15.00 uczniowie klas VIII i  I LO

 

 

 

Wtorek 28.09 w godzinach 11.30 – 13.30 uczniowie klas I,II i III B LO

 

 

 

Środa  29.09  w godzinach 9.30 -11.30 uczniowie klas I LO

 

 

 

Czwartek 30.09 w godzinach 13.30 – 15.00 uczniowie klas I i II LO

 

 

 

Na zespołach  omówimy cele edukacyjne i wychowawcze zawarte w arkuszach Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia na dany etap edukacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się:

1.09.2021 r. godzina 11.00

Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4 W WARSZAWIE

 

            Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  Nr 4 jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 13 – 23 lata wykazujących trudności    w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem, a także mających problemy rodzinne, środowiskowe, wymagających wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym i terapeutycznym.

            Celem ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie wychowanków do dalszego życia, usamodzielnienia, wyborze dalszej drogi edukacji i zawodowej. Głównymi formami pracy w ośrodku są: trening poznawczo-behawioralny, socjoterapia, biofeedback oraz liczne koła zainteresowań, podczas których nasi wychowankowie maja możliwość rozwijania się.

 

            Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 347. Uczniowie mają możliwość nadrobienia zaległości szkolnych z poprzednich lat i rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych (terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze, koła zainteresowań). W szkole powołano samorząd szkolny, który ma za zadanie rozwijanie idei samorządności i bycia współgospodarzem szkoły.

Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 funkcjonuje również CXLI Liceum Ogólnokształcące

Szczególną uwagę  w ośrodku  przykłada się  do zajęć z ratownictwa ( w tym ratownictwa wodnego), atmosfery bezpieczeństwa, nawiązywaniu prawidłowej komunikacji interpersonalnej z drugim człowiekiem, wzajemnego zaufania oraz więzi między kadrą a wychowankami w oparciu  o podmiotowość wychowanka  i poszanowanie praw dziecka. W szkole panuje atmosfera  życzliwości,  nauczyciele pracują  z uczniem nad komunikacją  interpersonalną.

            Ośrodek podejmuje również współpracę   z  rodzinami celem  przygotowania ich naturalnego środowiska  do podtrzymywania pozytywnych zmian w  zachowaniu  i postępu w nauce  wychowanków.

            Ośrodek zapewnia całodzienne wyżywienie, odpowiednie warunki do nauki, zakwaterowanie w 4-osobowych pokojach mieszkalnych dla 60 osób, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, salę komputerową, siłownię, salę TV oraz pralnię. Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych nadających  kwalifikacje.

             Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 zatrudnia  kompetentnych  wychowawców, nauczycieli, psychologa, pedagoga, socjoterapeutę, psychoterapeutę. Wszyscy pracownicy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia tj.: kursy, studia podyplomowe, konferencje, szkolenia oraz warsztaty.