MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

Rodo

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 201 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Warszawie, al. Reymonta 16, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

 

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

 

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

 

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest : 

dgolebski@um.warszawa.pl  kontakt tel. 22 277 47 21

bartlomiej.wojcik@um.warszawa.pl kontakt tel. 22 277 47 23